İRA Mühendislik  olarak amacımız projelerimizi müşteri kriterleri doğrultusunda, İş sağlığı ve güvenliği şartlarını sağlayacak şekilde, zamanında, kaliteli ve şirket menfaatleri göz önünde bulundurularak hedef bütçe sınırları içinde gerçekleştirmektir. Faaliyet gösterdiğimiz metal iş kolunun emek yoğun, dinamik, hızlı, sürekli değişen çalışma ortamı ve iş metotları bakımından değişik tehlike kaynaklarını barındırdığı, olası iş kazası, yaralanma gibi risklerinin yüksek ve etkilerinin ciddi olduğunun farkındayız.

İş kolumuzun kaza ve hasar risklerinin yüksek olmasına karşın biz firma yönetimi olarak tüm iş kazaları, meslek hastalıkları, hasar ve kayıpların toplumsal kabul, gayret, ve taahhütlerle önlenebileceğine inanıyor ve bu anlamda üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu iş sağlığı,iş güvenliği, çevre, kalite, verimlilik ve sosyal sorumluluk anlamında tam olarak yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz. Bu sorumluluk anlayışı içinde firmamızda çalışan tüm personelin kaliteyi, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak için başta ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve kalite standartları olmak üzere; uygulanabilir uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standart, direktif ve yönetim sistemlerini de dikkate alarak mevcut yönetim sistemimize entegre edilmiş formatta işletecek, kontrol edecek, düzenli aralıklarla asgari yılda bir gözden geçirerek sürekli iyileştirecek ve gereken güncellemeleri yapacağız. Bu güncellemeleri başta personelimiz olmak üzere tüm iş ve çözüm ortaklarımızla paylaşacağız.

Bu politikamızı yerine getirmek için;

  1. Kalite, iş sağlığı ve güvenliği şartlarını sağlamak üzere gereken finansal ve insan kaynaklarımızı öncelikli olarak sağlayacağız. İş teklif maliyetlerimizi kalite, iş sağlığı ve güvenliği giderlerini kapsayacak şekilde düzenleyeceğiz.
  2. Kalite, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımızı azami seviyede proaktif olarak yürütecek, reaktif düzeltici faaliyetlerimizi azaltacağız.
  3. İş yerlerimizde mevcut potansiyel riskleri sistematik yöntemlerle tespit edip belirlenmiş plan ve program dahilinde bertaraf etmeye çalışacağız.
  4. Çalışan tüm personelimizin kalite, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almalarını ve bu eğitimlerin düzenli aralıklarla sürekliliğini sağlayacağız. Eğitimleri düzenli teorik ve pratik eğitimler yanında ikaz levhaları, talimatlar ve yönlendirme cihazları ile destekleyeceğiz.
  5. Kalite, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin ve performansının gerçekleştirilecek sürekli iyileştirme faaliyetleri ile güncelliği ve işlevselliği sağlanacaktır.
  6. Toplu koruma yöntemlerini öncelikle düşünecek ve uygulayacağız. Bunun mümkün olmadığı durumlarda çalışan personelimize işe ve kişiye uygun onaylı kişisel koruyucu donanımı temin edecek ve kullanmalarını teşvik edeceğiz.
  7. Yapılacak çalışmaların tamamı dokümante edilecek, kayıt altına alınacak ve sürekli güncellenecektir. Bu bilgilere İRA Mühendislik çalışanlarının en kolay şekilde erişimini sağlayacağız.
  8. Kabul edilemez riskler ortaya çıktığında olası finansal kayıplara rağmen işi durduracak, güvenli çalışma şartları sağlanana kadar risk noktasında çalışma yapmayacağız.
  9. Kalite, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin gereklerini yüklenici, alt işveren, tedarikçi gibi iş ve çözüm ortaklarımızın da en az bizim kadar duyarlı bir şekilde yerine getirmelerini talep edecek, aksi durumda sözleşmelerimizi iptal yoluna gidebileceğiz.

İşbu politika, hedef ve gereklerini tam olarak yerine getireceğimi İRA Mühendislik Genel Müdürü adına kabul ve taahhüt ediyorum.